09

Ιουλ 15

Τ ρ ο π ο π ο ί η σ η της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση».

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε η Υ.Α. ΦΑ1/30747/1136 (Β΄1309/1-7-2015,ΑΔΑ:Ω939465ΦΘΘ-6Σ6), για την τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06, η οποία περιλαμβάνει αρκετές νέες ρυθμίσεις.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά με την νομοθεσία αρχεία προς ενημερωσή σας ή καλέστε μας στο 10 6 11 για να σας δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα προβλεπόµενα στην Υ.Α. 28366/2098/06 όπως ισχύει.

Οχήµατα µε πρώτη ταξινόµηση σε οποιαδήποτε χώρα πριν την 1/1/1999 Οχήµατα µε πρώτη ταξινόµηση σε οποιαδήποτε χώρα µετά την 1/1/1999
Κυκλοφορία:
Απαγορεύεται χωρίς την ύπαρξη ABS από 1-4-2016 (υποχρεωτική εγκατάσταση)
Κυκλοφορία:
Απαγορεύεται χωρίς εγκατεστηµένο ABS, ανάλογα µε την ηµεροµηνία του περιοδικού ελέγχου από ΚΤΕΟ σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ΦΑ2/5306/181/23-1-2015 εγκύκλιο
Πρώτη ταξινόµηση στην Ελλάδα:
∆εν επιτρέπεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστηµα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων)
Πρώτη ταξινόµηση στην Ελλάδα:
Απαγορεύεται χωρίς προεγκατεστηµένο σύστηµα ABS (δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η τοποθέτηση εκ των υστέρων)
Μεταβίβαση:
∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστηµένο ABS
Μεταβίβαση:
∆εν επιτρέπεται χωρίς εγκατεστηµένο ABS

Συνημμένα αρχεία: