Επιβατικά

Με τη προσκόμιση του οχήματος θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

Για τον έλεγχο σε ανάριθμα οχήματα θα χρειαστείτε:

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους (εφόσον χρειασθεί)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

Για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος θα χρειαστείτε:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

Για τον έλεγχο Ταξί - Αγοραία θα χρειαστείτε:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
 • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ).
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

Για τον ειδικό έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου θα χρειαστείτε:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη μηχανικού που διενήργησε την διασκευή, με ημερομηνία μέχρι και 30 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία ελέγχου
 • Δήλωση συμμόρφωσης των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων του αρμόδιου φορέα από την χώρα κατασκευής καθώς και επίσημη μετάφραση αυτών στα Ελληνικά.
 • Απόδειξη η Τιμολόγιο Εγκατάστασης Υγραερίου.
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.