01

Μαρ 18

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 4856_Β – 29/12/2017 με εφαρμογή από την 01.03.2018 και αφόρα την τροποποίησης του περιοδικό τεχνικό ελέγχου για την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης στα οχήματα με χρήση καυσίμου L.P.G :

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος που χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ως καύσιμο, το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής, φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης. Στην περίπτωση που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν είναι εφικτή η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Kατά τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο διαπιστωθεί διαφοροποίηση-αντικατάσταση: Ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή / ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, θα διενεργείται εκ νέου ο αρχικός ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής συνολικά για το σύστημα υγραεριοκίνησης από το ΚΤΕΟ, χωρίς την απαίτηση για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Προς υπενθύμιση των πολιτών η δεξαμενή αερίου L.P.G έχει ημερομηνία λήξης στα 10 έτη.

Με παρών ΦΕΚ επιτρέπεται για την εγκατάσταση συστήματος L.P.G σε σχήματα κατηγοριών Μ και Ν λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL ή AT (ADR) και τα οποία μετατρέπονται είτε σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) είτε σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel), με χρήση υγραερίου (LPG).

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τo σχετικό με την νομοθεσία αρχείο προς ενημέρωσή σας ή καλέστε μας στο 10 6 11 για να σας δώσουμε περισσότερες διευκρινήσεις.

 

 

Συνημμένα αρχεία: