Νέα & Ανακοινώσεις

καλώς ηρθατε στα νέα μας

06

Οκτ 20

Ασθενείς ιδιοκτήτες οχημάτων που νοσηλεύτηκαν με Covid-19 ή μένουν σε υποχρεωτική καραντίνα στο σπίτι τους προστίθενται στις εξαιρέσεις της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με πρόσφατη υπ. απόφαση.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι με πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους οι ιδιοκτήτες που κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο, είχαν νοσηλευθεί. Το παραπάνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί εάν από ανάλογη βεβαίωση προκύπτει η κατ’ οίκον νοσηλεία.

Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και στην περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος προσκομίσει βεβαίωση/γνωμάτευση θεράποντος ιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής, όπου θα αναγράφεται ότι ο εν λόγω ιδιοκτήτης είναι θετικός στη νόσο και απαιτείται η κατ’ οίκον απομόνωσή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Παραμένει, ωστόσο, σε ισχύ η διάταξη σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να προσκομίσει το όχημα για τεχνικό έλεγχο εντός (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσε να ισχύει ο παραπάνω λόγος ανωτέρας βίας.

Οι εξαιρέσεις λόγω «ανωτέρας βίας»

Σημειώνεται πως στην υπ. απόφαση 19111/192/2019 προβλέπονται οι περιπτώσεις απαλλαγής από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής:

1. Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που προσκομίζουν αυτά εκπρόθεσμα λόγω ανωτέρας βίας, όπως περιγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία αρμόδιας υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, είχαν αφαιρεθεί ή κατατεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας [άδεια και πινακίδα (-ες) κυκλοφορίας].

αα) Στην περίπτωση που το όχημα (ΕΙΧ και μοτοσικλέτες) βρισκόταν σε ακινησία κατά το χρονικό διάστημα που είχε υποχρέωση να προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο και οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν καταστραφεί από την φορολογική αρχή (ΔΟΥ), ως ημερομηνία άρσης της ακινησίας θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης νέων στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ύστερα από υποβολή σχετικής βεβαίωσης της ΔΟΥ.

ββ) Για τα λοιπά οχήματα, η ακινησία των οποίων γίνεται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ διενεργείται πριν την άρση της ακινησίας. Κατά τον έλεγχο των οχημάτων αυτών σε ΚΤΕΟ δεν σημειώνεται έλλειψη στους κωδικούς 0.1.a και 1203 των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

β) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία αρμόδιας αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομισθεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό ήταν κλεμμένο.

Εφόσον το όχημα ανευρεθεί ο λόγος ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία απόδοσής του στον ιδιοκτήτη. Αν διαπιστωθεί ότι έχει παραποιηθεί ή λείπει (-ουν) η πινακίδα (-ες) κυκλοφορίας ο λόγος ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας (-ων) κυκλοφορίας.

γ) Εάν προκύπτει από έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομισθεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του είναι δημόσιος λειτουργός ο οποίος υπηρετεί προσωρινά και όχι για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών σε εντεταλμένη υπηρεσία εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του οχήματος.

δ) Εάν προκύπτει από πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του είχε νοσηλευθεί. Ο λόγος ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία εξόδου από αυτό. Το παραπάνω διάστημα δύναται να παραταθεί εάν από ανάλογη βεβαίωση προκύπτει, η κατ’ οίκον νοσηλεία.

ε) Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή οχήματος ευρισκομένου προς επισκευή σε συνεργείο, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να τύχει απαλλαγής από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία «θέσης σε ακινησία» του οχήματος (περίπτωση α).

στ) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό βρισκόταν εκτός της χώρας μας.

ζ) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία στρατιωτικής υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία.

η) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία δημόσιας αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του εξέτιε ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα.

2. Η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προσκομίσει το όχημα για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι αναφερόμενοι λόγοι ανωτέρας βίας.

Εάν εντός των δεκαπέντε (15) αυτών ημερών προκύψει εκ νέου λόγος ανωτέρας βίας για τον ιδιοκτήτη του οχήματος, τότε αυτός εξακολουθεί να εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει το όχημά του για έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι νεότεροι λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους ισχύει και στην περίπτωση που οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός του χρονικού διαστήματος της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος στο ΔΤΕ, στο οποίο δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, και εφόσον το όχημα προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός της μίας εβδομάδας μετά την ημερομηνία της νομοθετημένης υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος για πρώτη φορά.

Εάν κατά το χρονικό διάστημα που υπάρχει υποχρέωση να προσκομισθεί ένα όχημα για τεχνικό έλεγχο προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας και ακολούθως το όχημα προσκομιστεί για έλεγχο μετά τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι αυτοί, τότε το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από τη λήξη του ως άνω δεκαπενθημέρου έως την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

Για τα οχήματα τα οποία έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσμα πριν την έναρξη των λόγων ανωτέρας βίας δεν έχει εφαρμογή η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, όπως προβλέπεται παραπάνω.

4. Παρόλα αυτά, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα εν λόγω οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (συνυπολογιζόμενης της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος στο ΔΤΕ, σε περίπτωση που σε αυτό δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις) έως την ημερομηνία που τελικά προσκομίζονται για έλεγχο, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

5. Η ανωτέρω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους δεν ισχύει εφόσον το όχημα κυκλοφορεί στη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα που συντρέχουν για τον ιδιοκτήτη του οι λόγοι ανωτέρας βίας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία το όχημα κυκλοφορεί στην περιοχή που υπηρετεί προσωρινά ο ιδιοκτήτης του σε εντεταλμένη υπηρεσία και στην περιοχή αυτή δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ.

6. Η μη υποχρέωση καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο.

Για πληροφορίες και ραντεβού :
☎️ 10611 ή 2751.101.111
Καθημ. 08.00-18.00 & Σάβ. 08.00-15:00
και στη διάθεσή σας ηλεκτρονικά στο mail μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook-Ιnstagram