27

Αυγ 19

Τέλος στα «γυρισμένα» χιλιόμετρα βάζουν τα ΚΤΕΟ όλης της χώρας καθώς θεσπίζεται «τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων», σύμφωνα με τον οποίο θα γίνονται οι μετρήσεις.

Η απόφαση θα έχει ισχύ από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τη οποία σε κάθε έλεγχο οχήματος ελέγχεται η ένδειξη του αριθμού των διανυθέντων χιλιομέτρων. Όπου προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος από τον αριθμό που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή), σημειώνεται σοβαρή έλλειψη σε συγκεκριμένους κωδικούς.

Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων που υπολογίζονται ανά μήνα σε:

   - 500 χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες.

   - 1.000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά ΙΧ.

   - 3.000 χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία.

   - 5.000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά ΔΧ.

Ο τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων καλύπτει όλο τον μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται ή είχε πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος. Η διορθωμένη ένδειξη που θα πρέπει να φαίνεται στο δελτίο ελέγχου προκύπτει όταν στην ένδειξη του μετρητή του προηγούμενου ελέγχου πριν την παραποίηση προστεθούν τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο ελέγχων, το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής από τον έλεγχο μετά την παραποίηση μέχρι τον τελευταίο χρονικό έλεγχο που αυτή διαπιστώθηκε.

Εφόσον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: "Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Στα παρακάτω παραδείγματα φαίνεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης βεβαίωσης:

1ο παράδειγμα (μία παραποίηση για επιβατηγό Ι.Χ. όχημα):

1. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2013 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 100.000
2. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2015 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 65.000
3. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ Σεπτέμβριος 2017 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 80.000
4. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2019 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 90.000

Μετά την εφαρμογή της Απόφασης κατά την έκδοση του 4ου ΔΤΕ οι ενέργειες που γίνονται είναι οι εξής:
1. Η πρώτη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 2ου ΔΤΕ.
2. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2013 έως και Σεπτέμβριο 2015, 24 μήνες x 1.000 km/μήνα = 24.000 km
3. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα ,δηλ. Σεπτέμβριο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2017, 80.000 - 65.000 = 15.000 km
4. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλ. Σεπτέμβριο 2017 έως και Σεπτέμβριο 2019, 90.000 - 80.000 = 10.000 km
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (τεκμαρτών και διανυθέντων που πρέπει να προστεθούν στα 100.000 km)
24.000 + 15.000 + 10.000 = 49.000 km

Άρα μετά την διόρθωση η ένδειξη στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα είναι 149.000 km
(100.000 + 49.000)

2ο παράδειγμα (δύο παραποιήσεις για επιβατηγό Δ.Χ. όχημα)

1. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2015 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 550.000
2. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2016 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 420.000
3. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ Σεπτέμβριος 2017 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 490.000
4. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ Σεπτέμβριος 2018 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 360.000
5. Ημερομηνία έκδοσης ΔΤΕ: Σεπτέμβριος 2019 Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) 415.000

Μετά την εφαρμογή της Απόφασης κατά την έκδοση του 5ου ΔΤΕ οι ενέργειες που γίνονται είναι οι εξής:
1. Η πρώτη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 2ου ΔΤΕ.
2. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2015 έως και Σεπτέμβριο 2016, 12 μήνες x 5.000 km/μήνα = 60.000 km
3. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα ,δηλ. Σεπτέμβριο 2016 έως και Σεπτέμβριο 2017, 490.000 - 420.000 = 70.000 km
4. Η δεύτερη ανακολουθία χιλιομέτρων που εντοπίζεται είναι στην έκδοση του 4ου ΔΤΕ.
5. Προστίθενται τεκμαρτά χιλιόμετρα για το χρονικό διάστημα αυτό, δηλ. από Σεπτέμβριο 2017 έως και Σεπτέμβριο 2018, 12 μήνες x 5.000 km/μήνα = 60.000 km
6. Προστίθεται η διαφορά χιλιομέτρων για το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλ. Σεπτέμβριο 2018 έως και Σεπτέμβριο 2019, 415.000 - 360.000 = 55.000 km
7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (τεκμαρτών και διανυθέντων που πρέπει να προστεθούν στα 550.000 km)
60.000 + 70.000 + 60.000 + 55.000 = 245.000 km

Άρα μετά την διόρθωση η ένδειξη στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων θα είναι 795.000 km
(550.000 + 245.000)

Στην περίπτωση που έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων ή αντικατάσταση του μετρητή με άλλον, θα πρέπει να αποδειχτεί με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών, δηλαδή απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς και τοποθέτησή του, ενώ τα αντίγραφα αυτά διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.